Atrakcje turystyczne gminy Drwinia

Drwinia to gmina wiejska zlokalizowana w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim. Siedzibą władz jest wieś Drwina. Obszar ten jest atrakcyjny przyrodniczo. Ponadto na jego terenie znajdują się liczne zabytki, które świadczą o interesującej historii. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie atrakcje turystyczne ma do zaoferowania gmina Drwinia.

Atrakcje turystyczne w gminie Drwinia – zabytki

Na obszarze gminy Drwinia znajduje się ok. 120 zabytków, które mają walory historyczne i kulturowe. Blisko 35 proc. z nich stanowią domy mieszkalne oraz chałupy. Znajduje się tu jednak kilka unikatowych obiektów, w tym zespół dworski z parkiem oraz kościoły.

Drwinia po raz pierwszy wzmiankowana była w 1270 roku. Wówczas to była w posiadaniu księcia Bolesława Wstydliwego. Jej nazwa pochodzi od rzeki przepływającej przez miejscowość. Większość wsi, które należą obecnie do gminy, powstała w XIV-XV wieku.

W Mikluszowicach przypuszczalnie istniało grodzisko. Wskazują na to odkrycia dokonane przez archeologów na tym terenie. Niektórzy badacze uznają, że znajdowała się tutaj niegdyś siedziba kasztelanii starobrzeskiej.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach

Jednym z charakterystycznych obiektów na terenie gminy jest kościół św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach. Został on wzniesiony w latach 1859-1864. Obecny budynek jest już czwartym w tej miejscowości – poprzednie spłonęły. Trzy pierwsze z nich zlokalizowane były na Górze św. Jana.

Wnętrze świątyni utrzymane jest w stylu neobarokowym i eklektycznym. Na uwagę zasługuje umieszczona tutaj gotycka figurka Chrystusa Zmartwychwstałego z XVI wieku.

Cmentarz z I wojny światowej w Mikluszowicach

W Mikluszowicach znajduje się również austriacki cmentarz z czasów I wojny światowej (nr 323). Powstał on na planie wydłużonego prostokąta – wzdłuż drogi. Zachodnia strona ograniczona jest przez ścianę pomnikową wykonaną z betonowych bloczków.

Wzniesiony został tutaj żeliwny krzyż z mieczy (z datą 1915) oraz dwa mniejsze krzyże dwuramienne po bokach (z datą 1914). Cechą charakterystyczną są również dwie lipy. Na cmentarzu dominują groby bezimienne poległych w latach 1914-1915. W mogiłach pochowano 33 żołnierzy – austro-węgierskich oraz rosyjskich. Swój grób ma tutaj również radziecki pilot, major Nikołaj Nikołajewicz Szaranda zestrzelony podczas II wojny światowej.

Dworek w Bieńkowicach

Drewniany dwór w Bieńkowicach został wzniesiony w II połowie XVIII wieku. Obecnie jest on wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Wokół dworu rozpościera się rozległy park-ogród. Sam budynek jest parterowy z dachem czterospadowym. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w regionie. Wskutek wieloletnich zaniedbań groził zawaleniem. Obecni właściciele zdecydowali się na jego rozbiórkę oraz rekonstrukcję pod nadzorem konserwatora zabytków. Takie działania pozwoliły na wzniesienie budowli, która nawiązuje do pierwotnej formy dworku.

Figura przydrożna w Ispini

Kolejnym zabytkiem na terenie gminy jest figura przydrożna w Ispini wzniesiona w XIX wieku. Jest to projekt regionalnego, ludowego artysty Piotra Dymurskiego. Na terenie gminy Drwinia znajduje się kilka przydrożnych figurek z XIX-XX wieku.

Kapliczka w Wyżycach

W gminie Drwinia zlokalizowane jest również wiele kaplic i kapliczek. Jedną z nich jest kapliczka w Wyżycach. Sam obiekt został wzniesiony z cegły w 1918 roku. Wewnątrz umieszczono rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem utrzymaną w stylu późnobarokowym (XVII w.).

Kościół parafialny p.w. Imienia NMP w Grobli

Kolejnym zabytkowym obiektem na terenie gminy jest kościół parafialny pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Grobli. Świątynia na planie krzyża łacińskiego została wzniesiona w latach 1906-1909. Budynek utrzymany w stylu późnego historyzmu. Całość otacza ogrodzenie oraz drzewa. Kościół został konsekrowany w 1912 roku.

Cmentarz wojenny w Grobli

Na terenie gminy Drwinia znajduje się austriacki cmentarz wojenny w Grobli (nr 322). Spoczywa tutaj 27 żołnierzy poległych podczas drugiej wojny światowej – austro-węgierskich oraz rosyjskich. Mogiły nie posiadają tabliczek imiennych, a krzyże im towarzyszące są łacińskie. Nekropolia zajmuje ok. 1 ar powierzchni.

Pomnik w Dziewinie

W Dziewinie wzniesiono pomnik księdza Stanisława Stojałowskiego. Mężczyzna zasłynął z walki o prawa wolności oraz dobro ludu wiejskiego – jak głosi napis na monumencie. Obiekt powstał w 1938 roku. Przedstawia postać księdza z dłonią skierowaną ku oglądającym.

Atrakcje przyrodnicze w gminie Drwinia

Gmina Drwinia słynie nie tylko z obiektów zabytkowych, ale również atrakcji przyrodniczych. Na jej terenie znajdują się trasy rowerowe – jadąc nimi, można podziwiać piękno otaczającego krajobrazu. Najbardziej cenne przyrodniczo obiekty zlokalizowane są w południowej, zachodniej i północno-zachodniej części gminy.

Niewątpliwym atutem obszaru jest bliskość Puszczy Niepołomickiej, którą porastają m.in. sosny i dęby. Znajduje się tutaj również dąb Jagiełły, który ma ponad 1000 lat i 8 metrów obwodu. Na uwagę zasługuje Ośrodek Hodowli Żubra – na terenie 50 hektarów żyje ok. 25 żubrów. Ciekawym elementem krajobrazu jest Czarny Staw, który charakteryzuje się ciemnym zabarwieniem wody. Niegdyś Puszczę Niepołomicką zamieszkiwały niedźwiedzie i tury. Teren poprzecinany jest alejkami asfaltowymi – będącymi trasami rowerowymi i ścieżkami spacerowymi. Puszczę Niepołomicką zamieszkują liczne gatunki zwierząt, w tym. m.in. bocian czarny, orlik krzykliwy oraz zimorodek.

Na terenie gminy w dolinie Wisły zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Koło Grobli. Obszar ten obejmuje fragment dawnego koryta rzeki ze zbiorowiskami wodno-błotnymi. Teren pokrywają głównie lasy liściaste. Na Koło Grobli składają się dwa kompleksy leśne – Uroczysko Koło oraz część Uroczyska Grobla. Spotkać tu można liczne gatunki ptaków, w tym bociana czarnego, orlika krzykliwego czy dzięcioła czarnego.

Kolejny cennym przyrodniczo obszarem jest Lipówka. Teren ten porastają fragmenty naturalnych drzewostanów dawnej Puszczy Niepołomickiej. Obszar wyróżnia się unikalnym i naturalnym ekosystemem grądu ze starodrzewem. Znajdują się tutaj również łęg olszowy i fragmenty olsu. Odwiedzający Lipówkę doceniają dużą różnorodność grzybów leśnych. Także i tutaj można spotkać liczne gatunki zwierząt, w tym m.in. bociana czarnego, muchołówkę małą oraz derkacza.

Na terenie gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Jednym z nich jest Wiślisko Kobyle w Ispinie. Jest to teren dawnego koryta Wisły, który porastają cenne zbiorowiska roślinne. Można spotkać tutaj liczne gatunki ptaków chronionych.

Kolejnym jest rezerwat Dębina w Dziewinie. Wyróżnikiem jest pierwotny las grądowy. Rezerwat powstał w celu ochrony bogatej fauny ptaków oraz naturalnych procesów rozwojowych lasu grądowego.

Warto także wspomnieć o rezerwacie przyrody Lipówka w Drwini, który także słynie z lasu grądowego. Teren ten pod względem zasobności grzybów oraz naturalności drzewostanu porównywalny jest do Puszczy Białowieskiej.

Wspomnijmy także o parku rekreacyjnym w Drwini – doskonałym miejscu dla całej rodziny. Na odwiedzających go czekają place zabaw, siłownia na świeżym powietrzu oraz wieża widokowa. Z tej ostatniej można podziwiać okoliczny krajobraz. Aby do niej dotrzeć, trzeba natomiast pokonać drewniane kładki otoczone zielenią.

W Ispini, Dziewinie i Gawłówku znajdują się leśniczówki. Na terenie całej gminy można znaleźć nocleg w gospodarstwach agroturystycznych.

Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Drwinia

Przeprowadzone na terenie gminy badania archeologiczne potwierdziły obecność licznych materiałów z epoki brązu. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Góra św. Jana. Odkryto na niej materiały archeologiczne z XI-XII wieku. Przypuszczalnie znajdowało się tutaj grodzisko bez umocnień.

 

Na terenie gminy Drwinia można spotkać ciekawe zabytki, które stanowią element rozpoznawalny tego regionu. Obszar jest cenny – zarówno pod względem obecności zabytków, jak i terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Źródła:

http://malopolska.przyjedztu.pl/zabytki-gmina-Drwinia_f_27_g_175

http://www.drwinia.pl/o-gminie/historia-i-zabytki

http://www.drwinia.pl/o-gminie/turystyka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drwinia_(gmina)#Zabytki

http://www.bochnia-gmina.pl/index.php?c=article&id=127&print=1

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Drwinia, 2014